Vážení návštěvníci, vážení čtenáři.

Informace o naší obci Roštíně v podobě těchto stránek je určena všem, kteří se zde narodili nebo zde prožili část svého života a obec se jim nesmazatelně vryla do paměti a vzpomínek. Jsou určeny také těm, kteří o Roštíně třeba moc nebo nic nevědí. Rok 1997 byl rokem několika významných výročí a událostí. V roce 1847 byl postaven farní kostel svaté Anny, místo oduševnělých, zbožných setkávání, křtů, svateb a pohřbů. V roce 1867 byla postavena místní škola, studnice poznávání, dílna občanství a lidskosti. V roce 1997 byl předsedou Poslanecké sněmovny udělen Roštínu nový znak a obecní prapor. Počátky naší obce sahají do hluboké historie. V překrásném rodném údolíčku pod nejvyšším vrcholem lesnatých Chřibů Brdem kvetl život od nepaměti. Své osudy zde prožily desítky generací. Vyrostly zde také osobnosti, jejichž význam a věhlas široce přesáhl rámec místa a kraje. Vám nyní přinášíme informace které vypráví o dějinách, uctívají památku známých i bezejmenných a dávají svědectví o současném životě Roštína. První a do našich dnů jedinou publikaci o obci vydal v roce 1968 při příležitosti stého výročí zdejší školy kronikář, zdejší občan pan Antonín Mozga. Přihlašujeme se k tomuto dědictví. Inspirovalo nás a tuto sekci také nadepisujeme jako kroniku. O událostech a osudech obce psalo na stránky obecní kroniky několik kronikářů. V místech pravěkého osídlení probíhaly archeologické průzkumy. Před lety uskutečnilo v Roštíně výzkum současnosti Muzeum Kroměřížska. Z kronik a výzkumů vznikly podklady pro informace které nyní máte k dispozici. Shrnují dřívější i nové poznatky o obci a nezamlčují, kde má naše poznání dosud mezery. Věřím, že tyto dokumenty najdou pozorné čtenáře mezi občany a širokou veřejností a doufám, že přinesou nové informace i odborným zájemcům. Děkuji všem, kteří napomohli k tomu, aby tyto informace spatřily světlo světa. Vděčná vzpomínka patří těm, kteří dějiny vytvářeli – lidem, četným generacím občanů Roštína. A také pozdravuji Vás, současní spoluobčané. Všichni patříme k sobě. Na nás všech záleží, aby další, dosud nepopsané stránky roštínské kroniky vyprávěly o obci, kterou pracovití a moudří lidé přivedli k novému rozkvětu.

Radovan Man, starosta obce Roštín