Povinně zveřejňované informace

  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Roštín

2. Důvod a způsob založení


Obec Roštín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Bioenergetické centrum
Obecní knihovna
Mateřská škola
Základní škola
Sokolovna
Sbor dobrovolných hasičů
Tenisový klub
Myslivecké sdružení
TJ Roštín


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Roštín
Roštín 450
768 03 Roštín


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Roštín
Roštín 450
768 03 Roštín


4.3 Úřední hodiny

Pondělí - 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hodin
Středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hodin


4.4 Telefonní čísla

Telefon: +420 573 368 078
Fax: +420 573 368 198


4.5 Adresa internetové stránky

www.rostin.cz

4.6 Elektronická podatelna

Podatelna

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna
- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
 podatelna@rostin.cz
- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání


Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)


2. Maximální velikost datové zprávy:

Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy:

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

4.7 Elektronické adresy

starosta@rostin.cz
ou_rostin@volny.cz
obec@rostin.cz
fakturace@rostin.cz

podatelna@rostin.cz

 

4.8 ID datové schránky

4pparei

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2267703329/0800

6. IČ

00287695

7. DIČ

CZ00287695

8. Dokumenty

8.1. Dokumenty, formuláře, žádosti o informace atd, jsou k dispozici v hlavním Menu v sekci

Dokumenty

8.2 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

9. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál GOV

10. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy - viz Přehled zákonů a předpisů, kterými se obec zejména řídí, na konci této stránky

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Registr živnostenského podnikání

Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

 

V souladu s nařízením vlády č. 495/2004 a vyhláškou č. 496/2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., zřizuje Obecní úřad Roštín elektronickou podatelnu.Tato elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Roštín. Připomínáme, že dotazy, stížnosti a náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

Elektronická adresa podatelny:

podatelna@rostin.cz

Pro zprávy s přiloženými soubory použijte odkaz Podatelna v hlavní nabídce pod Obecní úřad

 

 Přehled zákonů a předpisů, kterými se obec zejména řídí:

 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zákon č. 200/1990 o přestupcích

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a novela z. č. 350/2012 Sb.